Monday, 16 September 2013

INTEGRATED SPORTS DAY

The students were treated to a great sporting experience on Wednesday, 4 September 2013, when they attended the Integrated Sports Day hosted by the Sydney Japanese School. After a fun warm up, the day started with running races. The students then showed their strength in the Tug-of-War. The teams were able to compete in Tamaire, a traditional Japanese game where balls are thrown into high baskets on poles. After stopping for lunch all students did the Ghenkis Khan dance. Next it was time for the Big Ball race. Each child also got the opportunity to take part in the long jump. After this everyone came together for the presentations. It was a fun day for all, filled with meeting new friends and great exercise.


Integrated Sports Day


Our school participated in the ‘Integrated Sports Day’. The schools who went to the Integrated Sports Day were the German School, Galstaun College, our school and the hosts the Sydney Japanese School. We did this from 10 o'clock until 2 o'clock. This means we were there for four hours! But the time went quickly. 
The schools that came to compete in the Integrated Sports Day came in Red, Green, Yellow and Blue coloured shirts. At the Sports day we participated in running races, long jump, dancing, tug-o-war, big ball race, throwing balls in the basket, soccer and AFL.
When we got there I felt nervous. I also felt very hot because it was a sunny day.

The favourite thing that I did at the Integrated Sports Day was playing the team game, balls in the basket. My team, the Green team, won that game. My second favourite part was the award ceremony because I received a certificate. I came equal first with Tyler Togo from the Japanese School in the sprint race.
At the Integrated Sports Day I met a friend from the Japanese School and the Galstaun College. The new friend I met from the Galstaun College was Ben. I didn't get the name of my friend from the Japanese School because he didn’t have a name tag. To improve the Integrated Sports day I would like to get a free lunch and also for me to win more races! :-)

Written By
Noah Smith (Year 3)


CROSS COUNTRY RUN

The annual Cross Country Run was held on Tuesday 27 August, 2013.


Thursday, 5 September 2013

TECHNOLOGY IN EDUCATION - 24/7 CONNECTEDNESS

Do you remember the days when you could take the car for a long drive along the coast or a short trip to the shops and were not contactable for that period of time?

If you saw something amazing along the way that you desperately wanted to share with family or friends, for example beautiful scenery or a great dress, you had to wait until you got to a pay phone or house landline before you could explain what it was.

If you were able to take a photo of yourself with the amazing backdrop, you first had to use up the rest of your camera film, then take it to be developed, and then wait for the photos to come back until you could send them through via snail mail.

There was no difference in relation to work. If you had to travel interstate or even across the city, you were faced with the prospect of being totally disconnected from the office for an entire day or more. Even if you were to meet up with colleagues for a simple meeting, it involved everyone agreeing on a landmark and time, rather than a quick text or sms asking them ‘where are you?’ once you got close to the location.

No social media updates, no email, no wifi cloud and definitely no digital cameras with GPS, for an instant upload of your location and snapshot...

While the technology of today has certainly made things easier and saved us lots of time, we are starting to find it harder and harder to clock-off, thanks to the limitless ability to log on. Therefore, what does this 24/7 connectedness mean for our children in the future? How will they cope to manage this in their professions? When you think about it, many professionals who are working in the evening and on weekends from home are starting to see it as part and parcel of the job - certainly school staff fall into that category and always have, regardless of the technology at their fingertips. In fact, educators need to be the forerunners in being globally connected to lead the way for their students, because as it is stated: “If we don’t provide our students the chance to connect on a global level, we are not preparing them for the future…”

You may think its too early for a primary school to be considering this aspect of technology in education, but you only need to look around you and monitor the level of connectedness your child has with the ‘small screen’ to realise that you may in fact be too late.

Here at Alexander school, we certainly have embraced the collaborative connectedness that has taken shape since the introduction of ‘Google Apps for Education’. Students and teachers alike are starting to make the connection in new and innovative ways, crossing the boundaries of the classroom with effective ‘cloud’ computing. As we move further in this direction, in particular with the senior students, we also need to ensure that at the same time we are equipping them with the right tools of management.

Next term, parents will have the opportunity to witness and experience how this new technology is being utilised at the school with a special demonstration evening.

Manoug Demirjian


Tuesday, 3 September 2013

PROF. JULIETA GYULAMIRYAN'S VISIT (Armenian)

News from the Armenian Classroom...

ՏՈՔՏ. ՓՐՈՖ. ՏԻԿԻՆ ՃՈՒԼԻԷԹԱ ԿԻՒԼԱՄԻՐԵԱՆ`
ՄԵՐ ՄԷՋ

Օգոստոս ամսուայ առաջին երեք շաբաթներուն ընթացքին, Հ.Բ.Ը.Մ. Ալեքսանտր Վարժարանի ուսուցչական կազմն ու աշակերտութիւնը, մեծ հաճոյքն ու բախտաւորութիւնը ունեցան վայելելու ներկայութիւնը, Հայրենիքէն յատկապէս Սիտնի գործուղուած` Մանկավարժուհի եւ Հայոց Լեզուի եւ Տարրական Ուսուցման Մեթոտի մասնագետ Տոքտ. Փրոֆ. Տիկ. Ճուլիէթա Կիւլամիրեանը:

Տիկ. Ճուլիէթան` իր Աւստրալիա ժամանման յաջորդ օրն իսկ, արդեն լուծուեցաւ աշխատանքի, ի շահ Սիտնիի բոլոր Հայկական վարժարաններու ուսուցչական կազմերուն, որոնց հետ անհատական եւ հաւաքական հանդիպումներ ունենալով, փոխանձեց իր երկար տարիներու մանկավարժական մասնագիտութեամբ մօտեցումները եւ Հայերէն լեզուի դասաւանդման ու խօսքի զարգացման մեթոտները:

Սփիւռքի այս հեռաւոր ափերուն վրայ, մենք` ուսուցիչներս շատ կարեւոր դեր մը ունինք, միշտ վառ պահելու մեր ազգային ոգին, որպէսզի կարողանանք մեր նոր սերունդին փոխանձել այն ամէնը, որ մեր պապերէն հասած են մեզ.-

{ Հայաշունչ մթնոլորտի մէջ իրենց տալ մեր ոսկեղնիկ մայրենի լեզուն, հարուստ գրականութիւնն ու դարաւոր պատմութիւնը:
{ Ծանօթացնել մեր ազգային եւ պատմական դէմքերուն:
{ Եւ իրենց զինել Հայ ազգի զաւակ ըլլալու հպարտ հոգիով:

Հայրենիքէն հեռու ըլլալով մեր ուղղին բաւական դժուար է ու խոչընդոտներով լի: Թէեւ մենք մեր կարելին կ’ընենք այդ դժուարութիւնները յաղթահարել եւ հասնիլ մեր նպատակակէտին, սակայն վերապատրաստման այսպիսի ծրագիրներ մեզ կը վերանորոգեն եւ կը զինեն հոգեկան նոր ուժով մը, աւելի աշխուժութեամբ եւ նոր մեթոտներով շարունակելու եւ կատարեալին հասցնելու մեզ յանձնուած առաքելութիւնը:

Հաճելի էր դէպի դպրոց ճամբորդութիւնը, այս երեք շաբաթուան Երկուշաբթի եւ Հինգշաբթի առաւօտները, երբ Տիկին Ճուլիէթան կ’ընկերանար ինձ եւ մենք միասին խօսելով եւ մտքեր փոխանակելով` աւելի ճիշդ իր հարուստ գիտելիքներէն ես օգտուելով, մենք կը հասնէինք դէպի դպրոց, առանց զգալու մեր ճամբորդութեան երկարութիւնը:

Հ.Բ.Ը.Մ. Ալեքսանտր Վարժարանէն ներս Տիկին Ճուլիէթան ներկայ գտնուեցաւ Արեւմտահայերէն, Արեւելահայերէն եւ Հայոց Պատմութեան պահերուն, իր խրախուսական ու քաջալերական խօսքերով, իր մանկավարժական հարուստ գիտելիքները մեր հետ կիսուելով, ոչինչ խնայեց մեզ ոգեւորելու եւ մեր ուղղին աւելի դիւրացնելու, որպէսզի աշակերտ եւ ուսուցիչ աւելի դիւրութեամբ կտրենք Հայերէն լեզուի ուսուցման եւ իւրացման լուսաւոր ու գեղեցիկ ճամբան:

Տիկին Ճուլիէթայի երեք շաբաթուայ ներկայութիւնը` մեր մէջ ձգեց քաղցր յուշեր եւ մանկավարժական հիանալի դասաւանդման մեթոտներ, որոնք վստահաբար որպէս թանկարժէք գանձեր պիտի մնան մեր մէջ եւ հնարաւորութիւն պիտի տան մեզ կազմակերպուելու եւ դիւրացնելու մեր ուսուցման ուղղին, իսկ աշակերտին գրաճանաչութեան, ընթերցանութեան եւ խօսքի զարգացման յաջող ուղղին:

Շնորհակալութիւն Տիկին Ճուլիէթա: Թող Բարձրեալն Աստուած ձեզ պարգեւէ երկար տարիներու առողջ եւ երջանիկ օրեր, որպէսզի շարունակէք ձեր նուիրական ու հայապահպան առաքելութիւնը:

Սեդա Քէօշկէրեան


Monday, 2 September 2013

BOOK WEEK SHOW - 'RUBBISH'

On Tuesday (20/8/2013), as part of our Book Week activities the students travelled to the Sydney Japanese School to take part in a special performance called ‘Rubbish’ by Mic Conway (the original Captain Feather Sword!) who presented a show to learn about the 3R’s (Reduce, Reuse, Recycle).

“Magic Mic” Conway got the message across with a circus of comedy, magic and mayhem! He put the fun into Recycling with all kinds of junk musical instruments. He Reused the garbage out of the bin to make magic and Reduced his audience to tears of laughter with his songs and serious silliness!

Musical garbage bins and rubbish, junk costumes, light juggling, magic with water bottles and cans, ripping newspapers, a cranky little boy puppet and loads of audience participation made for a load of rubbish! - entertaining and educational rubbish.